• Ons onderwijs!

  • Klik hier en lees meer

Exemplarisch onderwijs

Op onze school geven we de zaakvakken vanuit exempels. Wij kwamen in aanraking met  deze manier van onderwijs geven in 2004. Deze manier van werken past bij onze visie op onderwijs. Op deze pagina willen we u bekend maken met de visie, de rol van leerling en leerkracht binnen exemplarisch onderwijs en de praktische uitvoering van exemplarisch onderwijs op de Wartburg

Visie

Samen met onze kinderen leven wij als leerkrachten in de tijd tussen de schepping, die door de zondeval in gebrokenheid verkeert, en onze eeuwige bestemming. In deze tijd kunnen wij in relatie tot elkaar, de schepping en de Schepper glimpen ervaren van het volmaakte. Wij zien het als onze opdracht en verlangen er naar om kinderen deze glimpen te laten ervaren en zo in aanraking te brengen met hun Schepper. Dat doen we door kinderen in ontmoeting te brengen met de werkelijkheid om ons heen. Hierbij gaan we uit van een houding van respect en waardering in de omgang met elkaar en ten opzichte van de orde en samenhang in Gods schepping. De mens is geschapen in zijn totaliteit met ieder zijn eigen gaven en talenten.

Deze gaven en talenten hebben wij ten diepste gekregen om in dienst te stellen van Gods Koninkrijk. Als je gaven en talenten op deze manier ziet is het ontwikkelen ervan geen individueel proces maar gericht op de relatie met elkaar en de Ander. Omdat kinderen in hun totaliteit geschapen zijn leren ze ook in hun totaliteit, dus niet alleen cognitief. Ze leren dus met alle zintuigen. Kennis via de zintuigelijke weg kan vervolgens cognitief verwerkt worden. Deze innerlijke kennis brengt levenswijsheid met zich mee. Deze levenswijsheid is meer dan alleen cognitie, het gaat om de wijze hoe ze in het leven staan en hun houding naar alles om hen heen. Om op een goede wijze in het leven te kunnen staan is verantwoordelijkheid en zelfstandig denken nodig.

Vanuit bovengenoemde punten kiezen wij bewust voor leerinhouden (fenomenen) die er toe doen en kinderen de gelegenheid bieden tot ontmoetingen. Het fenomeen staat centraal. Door onderzoek, gesprek, ontdekkingen en ervaringen wordt de kennis verdiept en nieuwe kennis aangeboord. We zijn samen verantwoordelijk voor het proces en het verwerven van kennis. Dit uit zich in respect voor, luisteren naar en feedback geven aan elkaar. Ook worden kennis en ervaringen gedeeld. Zowel de totaliteit en uniciteit van het kind als het onderwerp vraagt om bewuste keuzes van werkvormen. Actieve of meer beschouwende / attente rollen wisselen elkaar af. Ondanks de verschillende vormen blijft het fenomeen centraal staan. Onze houding is open, flexibel en ontvankelijk. Ook hebben we verschillende rollen binnen het proces.  Deze variëren van onszelf terugtrekken, doorvragen, vragen doorspelen en zelf een voorbeeldige houding hebben binnen het proces. Als leerkracht sta je in het proces, maar tegelijk ben je ook degene die het proces bewaakt.

Ondanks al onze inspanningen blijven we ons er van bewust dat we ons werk in alle getrouwheid moeten doen, maar de vrucht van onze inspanningen niet afhankelijk is van ons.

Rol van leerlingen

De rol van leerlingen als is wezenlijk anders binnen ons onderwijs. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij kernwoorden. Enkele aandachtspunten daarbij zijn:

  • Onze kinderen respecteren elkaar: wat een medeleerling inbrengt tijdens een gesprek doet ertoe en is waardevol.
  • Onze kinderen voeren gesprekken aan de hand van de gespreksregels die we schoolbreed hanteren.
  • De leerlingen zijn in staat om ontdekkingen (via alle zintuigen), gesprekken en eigen kennis en ervaringen samen te voegen tot dieper inzicht.
  • De leerlingen ontwikkelen hun gespreksvaardigheden en hebben inzicht hoe ze door hun eigen houding en vaardigheden het groepsproces kunnen verdiepen.

We hebben hiervoor ook een leerlijn door de school heen. Ook op het rapport van de leerlingen vindt u deze onderdelen terug.

Rol van leraren

Met de komst van exemplarisch onderwijs is ook de rol van de leerkracht veranderd.

Een aantal belangrijke aandachtspunten daarbij zijn:

  • We leiden kringgesprekken en kunnen binnen deze gesprekken een ‘meesterrol’ vervullen. Dit houdt in dat wij ons afwisselend terugtrekken en actief opstellen door het stellen van vragen op het juiste moment, kinderen dieper te laten nadenken en dingen anders te laten verwoorden. Tijdens het gesprek kunnen we de juiste vaardigheid op het juiste moment inzetten.
  • Als leerkracht zijn wij in staat om kinderen met elkaar in gesprek te laten zijn: door onszelf terug te trekken, vragen door te spelen, kinderen te leren kritisch te luisteren en zelf een voorbeeldige houding te hebben.

Praktische uitvoering exemplarisch onderwijs

Binnen de jaarplanning van alle groep zijn er verschillende weken gepland als exempelweken. Dit varieert van 10 tot 14 weken. In deze weken wordt er steeds in blokken van 2 weken 3 middagen les gegeven vanuit een onderwerp. Voor iedere groep staan er onderwerpen op de planning die vallen onder (voornamelijk) de leerlijn natuur en techniek. Daarnaast hebben we voor geschiedenis de methode ‘Vensters op Nederland’. Deze methode is ook vanuit onze visie te gebruiken en zeer geschikt voor het werken in grotere gehelen.

Basisschool
De Wittenberg

Hovenierslaan 17

3925 BW Scherpenzeel

telefoon: (033) 277 84 26

email: dw@dewittenbergschool.nl